Spitalul clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș" Craiova
 

Cheltuielile pe zi de spitalizare calculate conform Ordinului 1100

Secția TBC 1 TBC 2 TBC Copii Infecțioase adulți 1 Infecțioase adulți 2 Infecțioase copii HIV/SIDA Preventoriu PADEA
Cheltuieli/zi spitalizare (RON) 77.72 78.39 99.05 102.99 105.55 123.27 159.24 47

Secția Dispensar TBC
Valoare consultație (RON) 59.94

Ordinul 1100 din 14 octombrie 2005

ORDIN nr. 1100/14.10.2005
privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite
Avand in vedere prevederile art. 2 (d) din Hotararea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare,
Vazand referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr.EN 2489/14.10.2005
Ministrul sanatatii emite urmatorul
ORDIN
Art. 1 Incepand cu data de 1 ianuarie 2006 unitatile sanitare publice si cabinetele medicale infiintate potrivit Ordonantei Guvernului nr.124/1998, cu modificarile ulterioare vor eliberara un decont de cheltuieli, pacientilor pentru valoarea serviciilor medicale acordate.
Art.2 (1) Decontul de cheltuieli pentru pacientii spitalizati se calculeaza in baza si in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, avand in vedere veniturile din sumele contractate si incasate de spital din contractele de furnizare a serviciilor medicale cu casele de asigurari de sanatate pentru asistenta medicala spitaliceasca si programe de sanatate finantate de CNAS care se deruleaza prin spital precum si celelalte venituri ce se incaseaza si utilizeaza in conditiile legii pentru acordarea serviciilor medicale; comcomitent se va tine seama de limita de cheltuieli , pe titluri, articole si aliniate din buget;
(2) In cazul in care la acordarea serviciilor medicale se utilizeaza produse din stoc, la stabilirea valorii decontului se vor lua in calcul, cheltuielile efective din contabilitatea unitatii sanitare.
Art. 3(1) Pentru stabilirea sumei din decontul de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat , unitatea sanitara calculeaza:
a) tariful pe zi de spitalizare pe sectie/compartiment din structura proprie, exclusiv contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare sau prestatiilor care se pot indentifica la nivel de pacient si evidentia distinct pe decont.
b) numarul de zile de spitalizare realizate pe caz externat;
c) contravaloarea consumabilelor - medicamente, materiale sanitare sau prestatii care nu sunt comune si se pot indentifica si cuantifica la nivel de pacient. :
o medicamente, inclusiv cele din programe
o materiale sanitare inclusiv cele din programe
o analize de laborator
o alte investigatii
o alocatia de hrana
d) Tariful pe zi de spitalizare prevazut la lit.a) se stabileste anual, urmand sa se modifice, daca este cazul, odata pe trimestru.
(2) Unitatile sanitare in care nu se pot individualiza si evalua cheltuielile pentru anumite materiale si prestatii (analize de laborator, investigatii, s.a) vor include aceste sume in tariful pe zi de spitalizare;
(3) Unitatile sanitare care au introdus evidente pe baza de programe informatice la nivel de pacient pot acorda bolnavului decontul de cheltuieli la nivelul de detaliu din baza de date.
Art.4 (1) Modelul decontului de cheltuieli pentru pacientii externati este prevazut la anexa nr.1
(2) Decontul de cheltuieli pe pacient externat se se intocmeste in trei exemplare, din care un exemplar se inmaneaza pacientului, unul ramane anexat la Foaia de observatie iar un exemplar se transmite compartimentului financiar contabil.
ART.5 (1) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale acordate de medicul de familie cuprinde valoarea consultatiei acordate pacientului.
(2) Calculul valorii unei consultatii se face avand in vedere suma contractata per capita in anul curent cu casa de asigurari de sanatate raportata la numarul de consultatii realizat in anul precedent. Valoarea unei consultatii se stabileste trimestrial, urmand sa se modifice daca este cazul, odata pe trimestru.
(3) Modelul decontului este prezentat in anexa nr.2.
Art.6 (1) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale ambulatorii se elibereaza pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din cabinete medicale organizate potrivit OG 124/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, unitati sanitare ambulatorii apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ambulatorii de specialitate din structura spitalelor, laoratoare medicale de radiologie si imagistica medicala, laboratoare de analize medicale, laboratoare de explorari functionale pentru servicii medicale paraclinice, centre de diagnostic si tratament , centre medicale, centre de referinta de diagnostic imagistic.
(2) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale ambulatorii cuprinde contravaloarea tarifelor serviciilor medicale ambulatorii stabilite prin Contractul Cadru si normele de aplicare a acestuia. Modelul decontului este prezentat in anexa 2.
Art.7 (1) Unitatile sanitare prevazute la art.1 vor transmite Ministerului Sanatatii, in functie de subordonare pana la data de 15 noiembrie 2005 modul in care a organizat activitatea de acordare a decontului de cheltuieli.
(2) Tariful pe zi de spitalizare prevazut la art.3 lit.a) pentru 1 ianuarie 2006 poate fi calculat pe baza aplicatiei informatice "ex buget" .
(3) Tariful pe zi de spitalizare, calculat potrivit prezentului ordin se publica pe site-ul fiecarei unitati sanitare pana la finele lunii decembrie 2005.
Art.8 Directiile din Ministerul Sanatatii, unitatile sanitare publice si cabinetele medicale infiintate potrivit Ordonantei Guvernului nr.124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU,
EUGEN NICOLAESCU